Jurong West Street 91 HDB Details - SRX
+1 Photos
Location
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
PENG KANG HILL MRT DUE 2028
JW5
930m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
NANYANG CRESCENT MRT DUE 2028
JW4
1.12 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
PIONEER MRT
EW28
1.23 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Blk 918
99 241
90m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Opp Blk 918
99
100m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Blk 920
99 5N 241
130m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Juying Primary
170m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Xingnan Primary
340m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Jurong West Primary
1.37 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Juying Secondary
200m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Pioneer Secondary
1.24 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Boon Lay Secondary
1.74 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Pioneer Mall
1.25 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Gek Poh Shopping Centre
1.59 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Fairprice Hub
1.85 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Giant(Pioneer Mall)
1.2 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
About this property
Transaction Data
Transacted Prices
Transaction Volume
Registration date Price Location Built Storey Size HDB Model
Feb 20 $260K Blk 936, Jurong West St 91 1989 1-3 73 sqm 3A
Feb 20 $263K Blk 914, Jurong West St 91 1988 10-12 73 sqm 3A
Mar 20 $267K Blk 939, Jurong West St 91 1989 10-12 73 sqm 3A
Jun 20 $275K Blk 908, Jurong West St 91 1989 1-3 73 sqm 3A
Jun 20 $266K Blk 904, Jurong West St 91 1988 7-9 73 sqm 3A
Sep 19 $295K Blk 907, Jurong West St 91 1988 4-6 104 sqm 4A
Oct 19 $320K Blk 909, Jurong West St 91 1989 10-12 104 sqm 4A
Oct 19 $330K Blk 911, Jurong West St 91 1989 7-9 108 sqm 4A
Oct 19 $290K Blk 909, Jurong West St 91 1989 7-9 104 sqm 4A
Oct 19 $315K Blk 913, Jurong West St 91 1988 7-9 104 sqm 4A
Oct 19 $325K Blk 952, Jurong West St 91 1989 7-9 94 sqm 4NG
Oct 19 $320K Blk 947, Jurong West St 91 1989 4-6 105 sqm 4A
Nov 19 $285K Blk 909, Jurong West St 91 1989 4-6 104 sqm 4A
Nov 19 $298K Blk 941, Jurong West St 91 1989 1-3 105 sqm 4A
Nov 19 $300K Blk 902, Jurong West St 91 1988 10-12 104 sqm 4A
Nov 19 $290K Blk 934, Jurong West St 91 1988 1-3 104 sqm 4A
Dec 19 $310K Blk 936, Jurong West St 91 1989 4-6 103 sqm 4A
Dec 19 $307K Blk 942, Jurong West St 91 1989 10-12 94 sqm 4NG
Dec 19 $305K Blk 904, Jurong West St 91 1988 1-3 103 sqm 4A
Dec 19 $322K Blk 908, Jurong West St 91 1989 10-12 103 sqm 4A
Jan 20 $310K Blk 933, Jurong West St 91 1988 1-3 104 sqm 4A
Jan 20 $292K Blk 942, Jurong West St 91 1989 1-3 105 sqm 4A
Jan 20 $300K Blk 933, Jurong West St 91 1988 1-3 104 sqm 4A
Jan 20 $282K Blk 903, Jurong West St 91 1988 4-6 104 sqm 4A
Feb 20 $320K Blk 915, Jurong West St 91 1988 7-9 103 sqm 4A
Feb 20 $300K Blk 941, Jurong West St 91 1989 1-3 105 sqm 4A
Feb 20 $302K Blk 904, Jurong West St 91 1988 10-12 103 sqm 4A
Feb 20 $310K Blk 908, Jurong West St 91 1989 7-9 103 sqm 4A
Feb 20 $306K Blk 943, Jurong West St 91 1989 1-3 105 sqm 4A
Mar 20 $295K Blk 907, Jurong West St 91 1988 10-12 108 sqm 4A
Jun 20 $315K Blk 950, Jurong West St 91 1989 4-6 103 sqm 4A
Jun 20 $300K Blk 902, Jurong West St 91 1988 10-12 108 sqm 4A
Jun 20 $309K Blk 902, Jurong West St 91 1988 10-12 104 sqm 4A
Jun 20 $315K Blk 934, Jurong West St 91 1988 4-6 104 sqm 4A
Jun 20 $338K Blk 943, Jurong West St 91 1989 7-9 113 sqm 4A
Jun 20 $338K Blk 952, Jurong West St 91 1989 7-9 113 sqm 4A
Jun 20 $322K Blk 948, Jurong West St 91 1989 4-6 105 sqm 4A
Jun 20 $310K Blk 942, Jurong West St 91 1989 4-6 105 sqm 4A
Jun 20 $325K Blk 945, Jurong West St 91 1989 4-6 105 sqm 4A
Aug 20 $315K Blk 945, Jurong West St 91 1989 4-6 105 sqm 4A
Nov 19 $378K Blk 909, Jurong West St 91 1989 7-9 122 sqm 5I
Dec 19 $365K Blk 943, Jurong West St 91 1989 1-3 122 sqm 5I
Dec 19 $418K Blk 933, Jurong West St 91 1988 4-6 127 sqm 5I
Jan 20 $332K Blk 940, Jurong West St 91 1989 1-3 121 sqm 5I
Jan 20 $358K Blk 903, Jurong West St 91 1988 7-9 122 sqm 5I
Jan 20 $380K Blk 948, Jurong West St 91 1989 4-6 132 sqm 5I
Feb 20 $364K Blk 903, Jurong West St 91 1988 7-9 127 sqm 5I
Feb 20 $375K Blk 909, Jurong West St 91 1989 7-9 122 sqm 5I
Mar 20 $380K Blk 909, Jurong West St 91 1989 10-12 122 sqm 5I
Jun 20 $345K Blk 948, Jurong West St 91 1989 4-6 122 sqm 5I
Jun 20 $385K Blk 902, Jurong West St 91 1988 10-12 122 sqm 5I
Jul 20 $373K Blk 942, Jurong West St 91 1989 7-9 122 sqm 5I
Jul 20 $392K Blk 940, Jurong West St 91 1989 7-9 121 sqm 5I
Jan 20 $436K Blk 906, Jurong West St 91 1989 1-3 141 sqm EA
Jan 20 $520K Blk 910, Jurong West St 91 1988 4-6 145 sqm EM
Mar 20 $457K Blk 910, Jurong West St 91 1988 4-6 141 sqm EA
Jun 20 $480K Blk 912, Jurong West St 91 1988 1-3 142 sqm EA
Jun 20 $535K Blk 906, Jurong West St 91 1989 4-6 145 sqm EM
Lease Start Date Price Location Built HDB Model
Sep 19 $1,500 Blk 936, Jurong West Street 91 1988 3RM
Oct 19 $1,700 Blk 917, Jurong West Street 91 1988 3RM
Oct 19 $1,600 Blk 908, Jurong West Street 91 1988 3RM
Oct 19 $1,600 Blk 914, Jurong West Street 91 1988 3RM
Oct 19 $1,650 Blk 916, Jurong West Street 91 1988 3RM
Nov 19 $1,600 Blk 914, Jurong West Street 91 1988 3RM
Nov 19 $1,500 Blk 908, Jurong West Street 91 1988 3RM
Dec 19 $1,650 Blk 908, Jurong West Street 91 1988 3RM
Jan 20 $1,600 Blk 914, Jurong West Street 91 1988 3RM
Jan 20 $1,700 Blk 915, Jurong West Street 91 1988 3RM
Feb 20 $1,700 Blk 904, Jurong West Street 91 1988 3RM
Feb 20 $1,900 Blk 915, Jurong West Street 91 1988 3RM
Feb 20 $1,800 Blk 917, Jurong West Street 91 1988 3RM
Jan 20 $1,700 Blk 914, Jurong West Street 91 1988 3RM
Feb 20 $1,550 Blk 939, Jurong West Street 91 1988 3RM
Feb 20 $1,400 Blk 939, Jurong West Street 91 1988 3RM
Feb 20 $1,550 Blk 917, Jurong West Street 91 1988 3RM
Mar 20 $1,600 Blk 914, Jurong West Street 91 1988 3RM
Apr 20 $1,000 Blk 936, Jurong West Street 91 1988 3RM
Jun 20 $1,600 Blk 908, Jurong West Street 91 1988 3RM
Jun 20 $1,500 Blk 915, Jurong West Street 91 1988 3RM
Jul 20 $1,600 Blk 904, Jurong West Street 91 1988 3RM
Jul 20 $1,600 Blk 915, Jurong West Street 91 1988 3RM
Sep 19 $2,000 Blk 942, Jurong West Street 91 1989 4RM
Sep 19 $1,850 Blk 944, Jurong West Street 91 1989 4RM
Sep 19 $1,600 Blk 947, Jurong West Street 91 1989 4RM
Sep 19 $2,000 Blk 953, Jurong West Street 91 1989 4RM
Sep 19 $2,400 Blk 903, Jurong West Street 91 1989 4RM
Oct 19 $1,700 Blk 939, Jurong West Street 91 1989 4RM
Oct 19 $2,000 Blk 946, Jurong West Street 91 1989 4RM
Oct 19 $1,950 Blk 947, Jurong West Street 91 1989 4RM
Oct 19 $2,200 Blk 902, Jurong West Street 91 1989 4RM
Nov 19 $1,900 Blk 902, Jurong West Street 91 1989 4RM
Nov 19 $2,000 Blk 916, Jurong West Street 91 1989 4RM
Nov 19 $2,150 Blk 943, Jurong West Street 91 1989 4RM
Nov 19 $1,950 Blk 947, Jurong West Street 91 1989 4RM
Nov 19 $1,650 Blk 915, Jurong West Street 91 1989 4RM
Nov 19 $2,000 Blk 915, Jurong West Street 91 1989 4RM
Nov 19 $1,700 Blk 944, Jurong West Street 91 1989 4RM
Dec 19 $1,900 Blk 948, Jurong West Street 91 1989 4RM
Dec 19 $1,800 Blk 941, Jurong West Street 91 1989 4RM
Dec 19 $1,550 Blk 911, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jan 20 $2,000 Blk 904, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jan 20 $1,800 Blk 908, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jan 20 $2,000 Blk 914, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jan 20 $1,850 Blk 917, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jan 20 $1,700 Blk 952, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jan 20 $2,100 Blk 902, Jurong West Street 91 1989 4RM
Feb 20 $1,800 Blk 915, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jan 20 $1,800 Blk 934, Jurong West Street 91 1989 4RM
Feb 20 $2,100 Blk 942, Jurong West Street 91 1989 4RM
Mar 20 $1,800 Blk 903, Jurong West Street 91 1989 4RM
Mar 20 $2,200 Blk 919, Jurong West Street 91 1989 4RM
Feb 20 $2,200 Blk 914, Jurong West Street 91 1989 4RM
Mar 20 $1,950 Blk 944, Jurong West Street 91 1989 4RM
Mar 20 $1,800 Blk 948, Jurong West Street 91 1989 4RM
Mar 20 $2,000 Blk 950, Jurong West Street 91 1989 4RM
Mar 20 $1,800 Blk 944, Jurong West Street 91 1989 4RM
Apr 20 $1,000 Blk 939, Jurong West Street 91 1989 4RM
Apr 20 $2,000 Blk 948, Jurong West Street 91 1989 4RM
Apr 20 $1,700 Blk 949, Jurong West Street 91 1989 4RM
Apr 20 $1,950 Blk 945, Jurong West Street 91 1989 4RM
Apr 20 $1,700 Blk 942, Jurong West Street 91 1989 4RM
Apr 20 $1,950 Blk 917, Jurong West Street 91 1989 4RM
Apr 20 $1,650 Blk 948, Jurong West Street 91 1989 4RM
Apr 20 $1,900 Blk 939, Jurong West Street 91 1989 4RM
May 20 $2,000 Blk 909, Jurong West Street 91 1989 4RM
May 20 $2,000 Blk 934, Jurong West Street 91 1989 4RM
May 20 $1,850 Blk 938, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jun 20 $2,000 Blk 917, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jun 20 $1,800 Blk 944, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jun 20 $1,900 Blk 947, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jun 20 $1,800 Blk 953, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jun 20 $2,200 Blk 934, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jul 20 $2,200 Blk 934, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jul 20 $1,800 Blk 940, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jul 20 $1,700 Blk 944, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jul 20 $1,900 Blk 904, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jul 20 $1,900 Blk 944, Jurong West Street 91 1989 4RM
Jul 20 $2,300 Blk 902, Jurong West Street 91 1989 4RM
Aug 20 $2,300 Blk 917, Jurong West Street 91 1989 4RM
Aug 20 $1,900 Blk 940, Jurong West Street 91 1989 4RM
Sep 19 $2,200 Blk 944, Jurong West Street 91 1989 5RM
Sep 19 $2,200 Blk 952, Jurong West Street 91 1989 5RM
Oct 19 $2,000 Blk 905, Jurong West Street 91 1989 5RM
Oct 19 $2,100 Blk 919, Jurong West Street 91 1989 5RM
Oct 19 $1,800 Blk 907, Jurong West Street 91 1989 5RM
Nov 19 $2,300 Blk 903, Jurong West Street 91 1989 5RM
Nov 19 $2,080 Blk 938, Jurong West Street 91 1989 5RM
Nov 19 $2,000 Blk 947, Jurong West Street 91 1989 5RM
Nov 19 $2,100 Blk 952, Jurong West Street 91 1989 5RM
Nov 19 $2,900 Blk 909, Jurong West Street 91 1989 5RM
Nov 19 $2,000 Blk 938, Jurong West Street 91 1989 5RM
Dec 19 $2,200 Blk 913, Jurong West Street 91 1989 5RM
Dec 19 $2,200 Blk 933, Jurong West Street 91 1989 5RM
Dec 19 $2,200 Blk 934, Jurong West Street 91 1989 5RM
Dec 19 $2,000 Blk 911, Jurong West Street 91 1989 5RM
Dec 19 $2,000 Blk 940, Jurong West Street 91 1989 5RM
Dec 19 $2,530 Blk 911, Jurong West Street 91 1989 5RM
Jan 20 $2,000 Blk 909, Jurong West Street 91 1989 5RM
Jan 20 $2,200 Blk 938, Jurong West Street 91 1989 5RM
Jan 20 $1,000 Blk 934, Jurong West Street 91 1989 5RM
Feb 20 $2,050 Blk 941, Jurong West Street 91 1989 5RM
Mar 20 $2,000 Blk 919, Jurong West Street 91 1989 5RM
Apr 20 $2,050 Blk 933, Jurong West Street 91 1989 5RM
Apr 20 $2,300 Blk 903, Jurong West Street 91 1989 5RM
Apr 20 $2,200 Blk 945, Jurong West Street 91 1989 5RM
May 20 $2,200 Blk 953, Jurong West Street 91 1989 5RM
May 20 $1,900 Blk 907, Jurong West Street 91 1989 5RM
May 20 $2,050 Blk 913, Jurong West Street 91 1989 5RM
May 20 $2,000 Blk 934, Jurong West Street 91 1989 5RM
Jun 20 $2,100 Blk 902, Jurong West Street 91 1989 5RM
Jun 20 $2,000 Blk 938, Jurong West Street 91 1989 5RM
Jul 20 $1,850 Blk 938, Jurong West Street 91 1989 5RM
Jul 20 $2,000 Blk 902, Jurong West Street 91 1989 5RM
Jul 20 $2,700 Blk 941, Jurong West Street 91 1989 5RM
Aug 20 $2,700 Blk 909, Jurong West Street 91 1989 5RM
Sep 19 $1,600 Blk 906, Jurong West Street 91 1988 EXE
Oct 19 $1,800 Blk 937, Jurong West Street 91 1988 EXE
Feb 20 $2,200 Blk 910, Jurong West Street 91 1988 EXE
Feb 20 $2,000 Blk 910, Jurong West Street 91 1988 EXE
Feb 20 $2,100 Blk 910, Jurong West Street 91 1988 EXE
May 20 $2,300 Blk 906, Jurong West Street 91 1988 EXE
May 20 $1,800 Blk 910, Jurong West Street 91 1988 EXE
May 20 $2,000 Blk 910, Jurong West Street 91 1988 EXE
Jun 20 $2,400 Blk 935, Jurong West Street 91 1988 EXE
Aug 20 $850 Blk 910, Jurong West Street 91 1988 EXE
Aug 20 $2,500 Blk 906, Jurong West Street 91 1988 EXE
Source: HDB/SRX
Source: HDB/SRX
Nearby Projects
Developer: N.A.
Jurong West
Completed in: 1988
99 Years